چه نوع موسیقی بیشتر نظر شما را جلب می کند ؟
(24.59%) 15
آهنگ های غمگین
(24.59%) 15
آهنگ های شاد
(14.75%) 9
آهنگ های پاپ
(27.86%) 17
آهنگ های آذری
(8.196%) 5
آهنگ های سنتی

تعداد شرکت کنندگان : 61